Αρχική > ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
6hYpe

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης μετά τη συνέντευξη, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας Π.Φ.Υ. σε βαθμό Eπιμελητή Β’

Αναρτάται σήμερα 16/12/2021 ο πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης μετά τη συνέντευξη (με αναγωγή) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων ανά θέση, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας Π.Φ.Υ. σε βαθμό Eπιμελητή Β΄ (Γ4α/Γ.Π./95170/14-12-2018). Ο υποψήφιος που έχει επιλεγεί πρώτος για τις παραπάνω θέσεις, μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της ανάρτησης (από 17/12

Read More
6hYpe

Πίνακας ΙΙ Τελικής Μοριοδότησης ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας σε βαθμό Επιμελητή Β΄

Αναρτάται ο Πίνακας ΙΙ Τελικής Μοριοδότησης (με αναγωγή) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων ανά θέση (πριν τη συνέντευξη), για την κατάληψη δέκα έξι (16) θέσεων Π.Φ.Υ. ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας σε βαθμό Επιμελητή Β΄, της υπ.αρίθμ.10255/19-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΠΟΙ469ΗΔΜ-ΙΩΞ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση-Προκήρυξη της 6ης ΥΠΕ. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης σύμφωνα

Read More
6hYpe

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΦΥ 2019

Αναρτάται σήμερα ημέρα Τρίτη 02/11/2021 ο Αρχικός Πίνακας Μοριοδότησης υποψηφιοτήτων για την κατάληψη δέκα έξι (16) θέσεων Π.Φ.Υ. ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας της υπ.αρίθμ.10255/19-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΠΟΙ469ΗΔΜ-ΙΩΞ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση-Προκήρυξη της 6ης ΥΠΕ. Κατά του ανωτέρω πίνακα οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη Γραμματεία του Συμβουλίου, συνοδευόμενη από τυχόν δικαιολογητικά που υποστηρίζουν

Read More
6hYpe

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτώνται σήμερα 5 Μαϊου 2021 ημέρα Τετάρτη τα ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ) 1η έγκριση 2021.  Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί ως πρώτοι για κάθε θέση , μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πρέπει να δηλώσουν στο Συμβούλιο εάν αποδέχονται την θέση. Ανάρτηση Βιοπαθολογίας 1η 2021 Πίνακες Βιοπαθολογία 2021

Read More
6hYpe

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Ανάρτηση  Πριν την Συνέντευξη της τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης των πέντε πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ μετά την εξέταση των ενστάσεων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) που αφορούν την Γ4α/ Γ.Π.5333/05.02.2021 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας (1η ΕΓΚΡΙΣΗ 2021) ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Read More
6hYpe

Ανάρτηση πινάκων ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτώνται σήμερα 5 Απριλίου 2021 οι πίνακες : Α.  Μη παραδεκτών Υποψηφιοτήτων Β. Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Ιατρών ΕΣΥ, όπως εγκρίθηκαν με την αρ. Γ4α/Γ.Π.5333/05.02.2021 απόφαση του Υπουργείου Υγείας. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 2021

Read More
6hYpe

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ των υποψηφίων για την Ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ για το Γ.Ν.Τρίπολης και για το Π.Γ.Ν.Πατρών

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 τον ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ των υποψηφίων για την Ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ για το Γ.Ν.Τρίπολης και για το Π.Γ.Ν.Πατρών Παρακαλούμε επιλέξτε τα παρακάτω αρχεία : ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ-25-11 ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Ι ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 3η ΕΓΚΡΙΣΗ    

Read More
6hYpe

Πίνακας Μοριοδότησης / Κατάταξης (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ) για την θέση ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή  20 Νοεμβρίου 2020 τον Πίνακα Μοριοδότησης / Κατάταξης (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ) των δέκα (10) πρώτων υποψηφίων για την θέση ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας στο Γ.Ν.Τρίπολης και των πέντε (5) για το Π.Γ.Ν.Πατρών σε βαθμό Επιμελητή Β μετά την εξέταση των ενστάσεων (3η Προκήρυξη) ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄

Read More
6hYpe

ΠΙΝΑΚΑΣ μη παραδεκτών υποψηφίων και αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Στη Πάτρα σήμερα 9/11/2020 αναρτήθηκαν στον Ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ οι πίνακες : Μη Παραδεκτών υποψηφιών Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ όπως εγκρίθηκαν με την αρ. Γ4α/Γ.Π.54849/21.9.2020 απόφαση του Υπ. Υγείας. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΥΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Παρακαλούμε ανοίξτε

Read More