Αρχική > Προκήρυξη

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-1Η ΠΡΟΚΗΡ. 2021)

Αναρτούμε σήμερα Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, το αρίθμ. 1031/12-10-2021 Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες τελικής βαθμολογίας και κατάταξης υποψηφίων ανά θέση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης, βάσει των οποίων γίνεται η τελική επιλογή για τις

Read More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον οικονομικό έλεγχο διαχειριστικής χρήσης έτους 2020 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης της 6ης ΥΠΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΛΚΕΑ 2020Λήψη

Read More