Αρχική > ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.Γ4Α/Γ.Π.55065/06-10-2022 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. Γ4Α/ΓΠΟΙΚ.39417/2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 2804/Β/2021)

Στην Πάτρα σήμερα 01/11/2022 ημέρα Τρίτη αναρτάται, στον ιστότοπο της  6ης ΥΠΕ, ο αυτοματοποιημένος κατάλογος των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και τις προτιμήσεις τους, για τις θέσεις των ειδικευμένων ιατρών της αρίθμ.Γ4α/Γ.Π.55065/06-10-2022 ΑΔΑ:92ΟΠ465ΦΥΟ-ΨΙΓ,  απόφασης του Υπουργείου Υγείας περί έγκρισης προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ, σε εφαρμογή της υπ.αριθμ.

Read More