6η ΥΠΕ

Ανακοίνωση για την κάλυψη θέσεων μονίμων ειδικευόμενων νοσηλευτών

Ανακοίνωση για την κάλυψη θέσεων μονίμων ειδικευόμενων νοσηλευτών Νέα καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των αιτήσεων αφορά  και στις δύο ειδικότητες και έχει ορισθεί έως 31/06/2020 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ  ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ

Read More
6η ΥΠΕ

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων, πριν τη διαδικασία της συνέντευξης, ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – θέση 6.4 Γ.Ν. Λακωνίας-Ν.Μ. Μολάων

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, πριν τη διαδικασία της συνέντευξης , για την πλήρωση της θέσεως του Γ.Ν. Λακωνίας-Ν.Μ. Μολάων (Προκήρυξη υπ. αριθμ. 5752/15-07-2020 (ΑΔΑ:ΩΞΦ46904Δ-0ΦΘ) κωδικός θέσης 6.4), που περιλαμβάνεται υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./42951/13-07-2020 ΑΔΑ: Ω60Λ465ΦΥΟ-ΛΦ1 (Ορθή Επανάληψη)   Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση

Read More