6η ΥΠΕ

Πίνακας Τελικής Κατάταξης Υποψηφίων Καρδιολογίας, μετά τη διαδικασία της συνέντευξης, θέση Γ.Ν. Λακωνίας-Ν.Μ. Μολάων

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Τελικής Κατάταξης των υποψηφίων ειδικότητας Καρδιολογίας, μετά τη διαδικασία της  δομημένης συνέντευξης και τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. για τη θέση του Γ.Ν. Λακωνίας-Ν.Μ. Μολάων (υπ. αριθμ.5752/15-07-2020 (ΑΔΑ:ΩΞΥΦ46904Δ-0ΦΘ)  Προκήρυξη) που περιλαμβάνεται στην υπ. αρίθμ.  Γ4α/Γ.Π.οικ.42951/13-07-2020 ΑΔΑ:

Read More