Παρασκευή, 17 Μαΐου, 2024

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα Πέμπτη 9 Μαίου 2024, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Οριστικό πίνακα κατάταξης -πριν την συνέντευξη υποψηφίων, ειδικότητας Νευρολογίας (κατά των οποίων δεν κατατέθηκαν ενστάσεις), σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π . 62944/23.11.2023 ΑΔΑ:ΩΧΠΕ465ΦΥΟ-ΥΝ8 ΦΕΚ6701/Β΄/28.11.2023, απόφαση ΥΥ),

Για τις ως άνω θέσεις του Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και του Π.Γ.Ν.Π. “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ” που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. 12386/28.02.2024  ΑΔΑ:6ΑΞ465ΦΥΟ-Θ2Χ Απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 & (4) της υπ΄αριθμ.  Γ4α/Γ.Π.. 62944/23.11.2023 ΑΔΑ:ΩΧΠΕ465ΦΥΟ-ΥΝ8 ΦΕΚ6701/Β΄/28.11.2023, Απόφαση του Υπουργείου Υγείας οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα θα προσκληθούν στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, σύμφωνα με πρόσκληση που θα λάβουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο