Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΑ

6η ΥΠΕ

“Αναρτούμε σήμερα Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας ,

  1. Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων
  2. Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις επιμελητή Β΄, ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακα, που εγκρίθηκαν και προκηρύχθηκαν με την υπ΄αριθμ πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 12386/28-02-2024 ΑΔΑ: 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ  έγκριση του Υπουργείου Υγείας.(1η ΕΓΚΡΙΣΗ 2024)

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την ημερομηνία της ανάρτησης των πινάκων δηλαδή από 05-07-2024 έως και  11-07-2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.62944/23.11.2023 (ΦΕΚ 6701/28.11.2023 τ. Δεύτερο παρ.γ.) του Υπουργείου Υγείας.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, επισυνάπτοντας τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα, στην ακόλουθη διεύθυνση: 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο