Αρχική > Χειρουργική

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ / ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αναρτούμε σήμερα 17-5-2021 Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας / Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων  για κάθε θέση ειδικότητας Χειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄ του Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ, που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση Γ4α/Γ.Π. 42951/17-7-2020 του Υπουργείου Υγείας (2η έγκριση 2020) - προκήρυξη Αριθ. πρωτ.  5752/15-7-2020, ΑΔΑ: ΩΞΥΦ46904Δ-0ΦΘ   ANΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2η έγκριση

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 2η έγκριση 2020

Αναρτούμε σήμερα 6-5-2021 Πίνακα Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Χειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄ του Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ, που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη 5752/15-7-2020, ΑΔΑ: ΩΞΥΦ46904Δ-0ΦΘ  (2η έγκριση 2020) 6-5-21 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Read More

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΒ

Αναρτούμε σήμερα, Τετάρτη 21/04/21 τον πίνακα Α , Αναμοριοδότηση και Νέα Κατάταξη των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων ΕΒ΄   για κάθε θέση ειδικότητας Χειρουργικής για το Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Μολάων ,προκήρυξη 5752/15-7-2020  (ΑΔΑ : ΩΞΥΦ46904Δ-0ΦΘ)  που περιλαμβάνεται στην Γ4α/Γ.Π. 42951/13-07-20 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: Ω60Λ465ΦΥΟ-ΛΦ1) απόφαση Υ.Υ 2η έγκριση 2020. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Read More

Ανάρτηση Πινάκων Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων(ΠΙΝΑΚΑΣ Α) και Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης (μετά τις ενστάσεις) των (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, σε βαθμό Διευθυντή και ΕΒ’ (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) – 1η έγκριση 2020-

Ανάρτηση Πινάκων Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων(ΠΙΝΑΚΑΣ Α) και Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης (μετά τις ενστάσεις) των (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, σε βαθμό Διευθυντή και ΕΒ' (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) - 1η έγκριση 2020- Ανάρτηση ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ μετά τις ενστάσεις

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΙI “ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ/ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ” ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ( Έγκριση 2019)

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020, τον Πίνακα ΙΙΙ  Τελική Μοριοδότηση/ κατάταξη των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων ιατρών ΕΣΥ Χειρουργικής ειδικότητας μετά τη συνέντευξη με αναγωγή ,  μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση  μιας

Read More