Αρχική > Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης
επικουρικο πρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτάται σήμερα ο Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης – ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ υποψηφίων ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ιατρών κλάδου ΕΣΥ Νοσοκομείων της 6ης Υ.ΠΕ που εγκρίθηκαν και προκηρύχθηκαν με την στην αριθμ. πρωτ: Γ4α/Γ.Π.12386/28-2-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ) έγκρισης του Υπουργείου Υγείας - 1 ΕΓΚΡΙΣΗ 2024. Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί πρώτοι

Read More
επικουρικο πρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ – 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2024)

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 05/06/2024, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2024). 6Η ΥΠΕ-2024A ΠΑΘΟΛ.ΟΓΚΟΛΟΓ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ 6Η ΥΠΕ-2024A ΠΑΘΟΛ.ΟΓΚΟΛΟΓ. ΣΥΓΚΕΝΤΡ ΠΡΑΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΑΝΑΜΟΡ & ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ)  

Read More
nurse symbol

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Αναρτάται σήμερα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ο Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης – ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ  υποψηφίων ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για την Ειδική Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου) σε θέση Επιμελητή Β΄ για το Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ  ΚΩΔ: 6.51 που περιλαμβάνονται στην αριθμ. πρωτ: Γ4α/Γ.Π.12386/28-2-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ) έγκρισης

Read More
nurse symbol

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτάται σήμερα ο Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης – ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ υποψηφίων ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για την Ειδική Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου) σε θέση  Επιμελητή Β΄ για το .Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ  ΚΩΔ: 6.51 που περιλαμβάνονται στην αριθμ. πρωτ: Γ4α/Γ.Π.12386/28-2-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ) έγκρισης του

Read More
nurse symbol

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αναρτάται σήμερα ο Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης – ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ υποψηφίων ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ σε θέση Επιμελητή Β΄ για το Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΩΔ: 6.119 & για το Π.Γ.Ν.Π. "ΠΑΝΑΓΙΑ  Η ΒΟΗΘΕΙΑ" ΚΩΔ: 6.128 Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί πρώτοι για τις ως άνω θέσεις υποχρεούνται, να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της θέσης

Read More
nurse symbol

Ειδικότητα Νευρολογίας

Αναρτάται σήμερα ο Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης – ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ υποψηφίων ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ σε θέση Επιμελητή Β΄ για το Π..Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΩΔ: 6.119 & για το Π.Γ.Ν.Π. "ΠΑΝΑΓΙΑ  Η ΒΟΗΘΕΙΑ" ΚΩΔ: 6.128 Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί πρώτοι για τις ως άνω θέσεις υποχρεούνται, να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της θέσης

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αναρτούμε σήμερα  Πέμπτη 18 Απριλίου 2024  στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. τον Πίνακα μοριοδότησης και κατάταξης  -για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ σε  βαθμό Επιμελητή Β΄ για το Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ (προκήρυξη αρ.πρωτ. 7535/07-03-2024) που περιλαμβάνεται στην υπ' αριθ. Γ4α/Γ.Π.οικ.12386/28-02-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, έγκριση του Υπουργείου Υγείας. Scanned from a Xerox

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΠ

Αναρτάται σήμερα ο Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης – ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ υποψηφίων ειδικότητας ΤΕΠ σε θέση Επιμελητή Β΄ για το .Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΚΩΔ: 6.8 Ο/Η υποψήφιος καλείται όπως αποδεχθεί την θέση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του τελικού πίνακα βαθμολογίας. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΠ

Read More
nurse symbol

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτάται σήμερα ο Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης – ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ υποψηφίων ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ σε θέση Επιμελητή Β΄ για το Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΩΔ: 6.21 Ο/Η υποψήφιος καλείται όπως αποδεχθεί την θέση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του τελικού πίνακα βαθμολογίας. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Read More
nurse symbol

3η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα τον πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξη) των υποψηφίων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ όπως  αυτός προκύπτει (3Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2023)   Οι υποψήφιοι καλούνται όπως αποδεχθούν την θέση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερολογιακών ημερών [σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4771/2021 (ΦΕΚ 16/Α΄/01.02.2021)] 3Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Read More